–  Cerere si declarație pe propria răspundere completată de reprezentantul familiei sau de persoana
–  Actul de identitate în termen de valabilitate, original + fotocopie (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie) pentru toți membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani;
–  Certificatele de naștere pentru toți membrii familiei, original + fotocopie;
–  Certificat de căsătorie, hotărârea judecătorească de divorț sau certificate de deces, original + fotocopie, atunci când este cazul;
–  Cupon alocație de stat pt. copii, original + fotocopie, extras de cont, cupon indemnizație de handicap în original + fotocopie din luna anterioară depunerii cererii;
–  Adeverință școală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student, precum si forma de învăţământ (zi/ff/idd, etc.);
–  Adeverință de venit de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);
–  Adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă), atunci când este cazul
– Adeverinţă de la Registrul agricol din care să rezulte faptul că deţine sau nu teren şi/sau locuinta;
– Adeverinta la de Serviciul Economic – Impozite si taxe, din care să rezulte starea materiala a familiei.
–  Talon autoturism din care să rezulte vechimea mașinii, original + fotocopie;
–  Adeverință medicală (medic de familie) pentru toți membrii familiei;
–  Certificat medical de constatare a capacității de muncă (comisie – Casa Județeană de Pensii), original;
–  Adeverința de la AJOFM (șomaj) – pt. persoanele apte de muncă;
– Certificat de încadrare într-un grad de handicap, original + fotocopie, după caz;
– Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore, original + fotocopie;
– Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească privind măsura de plasament a copilului; decizia DGASPC sau hotărârea judecătorească privind plasamentul în regim de urgență; hotărârea judecătorească privind instituirea tutelei, original + fotocopie;
– Dosar de încopciat.

–  Acte necesare si formulare
– BI/CI (original şi copie)
– livret de familie (original şi copie)
– certificat de naştere, BI/CI pentru toţi copiii minori (original şi copie)
– adeverinţă de salar de la locul de muncă din care să rezulte venitul realizat, precum şi dacă beneficiază sau nu de tichete de masă
– cupoane de pensie
– cupoane de alocaţie de stat
– adeverinţă de la Registrul agricol din care să rezulte faptul că deţine sau nu teren
– adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte faptul că realizează sau nu venituri
– adeverinţă de la şcoală pentru copiii de vârstă şcolară, din care să rezulte faptul că beneficiază sau nu de bursă şcolară, precum şi suma
– dosar

Eliberarea acestor carduri-legitimaţie se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006

Listă documente necesare:

 • cerere
 • copie a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor cu handicap sau decizia eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate;
 • copie a actului de identitate al solicitantului;
 • 2 poze 30 x 40 mm, recente;
 • cardul-legitimaţie expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deţinut un astfel de card.
 1. Cerere si declaraţie pe propria răspundere;
 2. Copie B.I./C.I. a membrilor familiei; Copie certificat naştere copii
 3. Copie certificat de căsătorie; Copie sentinţa de divorţ; Copie hotarare încredinţare minori;
 4. Cupon de pensie; cupon pensie de intretinere; cupon ajutor şomaj; cupon alocaţie de stat; cupon indemnizaţie creştere si îngrijire copil pana la 2 ani; DIN LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII
 5. Adeverinţa de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioara depunerii cererii ( inclusiv valoarea tichetelor de masa sau menţionarea nu beneficiază de tichete de masa) DIN LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII
 6. .Adeverinţa de venit de la administraţia financiara (pentru toti membrii majori)
 7. Copie act de proprietate, certificat de mostenitor/calitate de moştenitor; copie contract chirie, contract de comodat;
 8. Adeverinţa privind deţinerea de teren agricol/animale
 9. Copie factura gaze naturale sau energie electrica; (doar pentru ajutorul de gaze si energie elctrica)
 10. Adeverinţă din localitatea de domiciliu că nu au beneficiat de ajutor de încălzire (în cazul în care un membru nu are domiciliu pe raza oraşului)
 11. Certificat de atestare fiscală din localitatea de domiciliu (în cazul în care un membru nu are domiciliul pe raza oraşului)
 12. Copie după cartea de identitate sau talonul autoturismului/autoturismelor (din care sa reiasa anul de fabricaţie), aflate in stare de funcţionare, deţinute de toti membrii familiei menţionaţi in formularul de cerere;
 13. Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi primită doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.
 14. Nota: Venitul pe membru de familie nu trebuie sa depaseasca suma de 750 lei/luna.

1.Cererea tip de acordare a dreptului la stimulent;
2. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art.5 alin.(2) nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani /stimulent;
3. Actul de identitate al solicitantului (copie xerox şi original);
4. Certificatul de naştere al copilului şi, după caz, livretul de familie (copie xerox şi original);
5. Certificatul de casătorie (copie xerox şi original);
6. Copie certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz;
7. Adeverinţă tipizată eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei privind stagiul de cotizare de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului – pentru acordarea dreptului la stimulent, conform prevederilor prezenţei ordonanţe de urgenţă;
8. Decizie de reluare activitatii, eliberată de angajator
9.Copie după: contractul de muncă, decizia, dispoziţia de suspendare a contractului de muncă;
10. Extras de cont
11. Dosar.

Conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate beneficiază de tichete sociale copiii care sunt înscrişi într-o unitate de învăţământ preşcolar, proveniţi din familii al căror venit mediu net lunar nu depăşeşte suma de 284 lei pe membru de familie şi care frecventează în mod regulat grădiniţa.

   ACTE NECESARE:

1.Cerere

2Acte de identitate părinţi – copie şi original

 1. Livret de familie – copie şi original(după caz)

În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în fotocopie autentificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:

 • Certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreținerea familiilor defavorizate;
  • Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
  • Hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
  • Dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului;
  • Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare;
  • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
  • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
  • Certificat de căsătorie;
  • Alte acte după caz;
 1. Acte doveditoare privind înscrierea/frecventarea activităților organizate de grădiniță pentru fiecare copil;
  5. Toate actele doveditoare privind veniturile impozabile şi neimpozabile ale familiei, care le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional:

• Adeverinţă de la locul de muncă care să ateste venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii şi valoarea tichetelor(bonurilor) de masă;
• Cupon/extras de cont alocaţii de plasament, alocaţii de stat, alocaţii de întreţinere sau extras de cont (copie);
• Cupon/extras de cont de pensie, şomaj, pensie de urmaş, indemnizaţia pentru persoana cu handicap (copie);
• Adeverinţă de la Administraţia Financiară (pentru cei care nu realizează venituri, persoane fizice autorizate, activităţi independente, asociat unic, etc.);
• Alte documente eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor etc.

Dosarul cuprinde în mod obligatoriu:

1.Cerere tip;
2.Adeverinţa tip – completată de angajator;
3.Copia concediului pentru sarcină şi lăuzie sau adeverinţa eliberată de plătitorul indemnizației de maternitate din care să reiasă ultima zi de concediu de lăuzie sau post-natal (sunt 126 zile calendaristice de concediu pentru sarcină şi lăuzie);
4.Actele de identitate ale părinţilor – copie şi original;
5.Certificatul de naştere al copilului(lor)- copie şi original;
7.Copia cererii solicitantului înregistrată şi aprobată de către angajator, din care să rezulte data solicitării concediului de îngrijire a copilului;
8. Copie după: contractul de muncă, decizia, dispoziţia de suspendare a contractului de muncă;
9.Alte acte, după caz:

– Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, de încuviinîare a adopţiei, hotărâre judecătorească/decizie DGASPC de plasament sau plasament în regim de urgenţă, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei; act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv părinte, tutore, curator, sentinţa de divorţ; etc – în copie;
– Pentru cetăţenii străini, apatrizi – documente eliberate de autorităţile din ţara de origine şi confirmate de autorităţile române;
10.Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului sau/ şi al persoanei îndreptăţite (copie şi original);
11.Dosar cu şină;
12. Dovadă de la bancă privind COD-ul IBAN pentru mamă/opţional;
13. Declaraţie pe proprie raspundere (formular tipizat).

–  Cerere
– Certificatul de incadrare în gradul de handicap grav eliberat în baza Hotaririi Comisiei pentru Protectia Copilului Bacău
– Certificat de nastere, Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
– Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
– Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita indemnizatia de însotitor
– Diploma/adeverinta privind studiile persoanei care solicita indemnizatia de însotitor

1.cerere
2.copie acte de identitate pentru toţi membrii familiei
3.adeverinţe de venituri ale familiei
4.acte medicale, bine justificate din care să rezulte tratamentul medical, intervenţia chirurgicală şi costurile acestora (copia reţetei şi bonul fiscal de achiziţionare a acesteia, dovada plăţilor investigaţiilor medicale, costul transportului la clinica de specialitate etc)

Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:

 1. a) 300 lei, pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
 2. b) 150 lei, pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, pană la finalizarea studiilor

Acte necesare

– Cerere tip :
– Certificat naştere copil -original şi copie;
– B.I. / C.I. / C.I.P. al ambilor parinţi – original şi copie;
– Dosar cu şina;
– Extras de cont , în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar ;
– în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se solicită prezenţa ambilor părinţi în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

Observatii:

 1. La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti şi ale copiilor, în ORIGINAL

Alocatia de stat pentru copiii născuţi în U.E.

– Certificat naştere copil – copie şi original
– Buletine /Carti identitate parinti – copie şi original
– Extras cont pe numele solicitantului / titularului – (dacă se doreşte plata în cont bancar)
– Dosar cu şina.
– Adeverinţă de salariat cu menţionarea datei angajării pentru părinţii care lucrează în România.
– Dacă părinţii nu au lucrat în străinătate şi nu le-au fost întocmite documente în statul membru U.E solicitantul va depune o declaraţie eliberată de Notarul Public în care se va specifica perioada petrecută în străinătate, că nu a lucrat şi nu încasează sau nu a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.